[English]

SkolÄ“niem/GrupÄm

Tikai darba dienÄs skolÄ“nu vai pieauguÅ¡o grupÄm iespÄ“jams nodarboties ar kalnu slÄ“poÅ¡anu vai snovbordu, distanÄu slÄ“poÅ¡anu, kÄ arÄ« izmantot kamÄ“ršļūkÅ¡anas trasi par izdevÄ«gam cenÄm, darba dienÄs kalna apmeklÄ“jums grupÄm ir lÄ“tÄk lÄ«dz pat 50%. Ir iespÄ“jams rÄ«kot sporta stundas. Grupas jÄpiesaka zvanot pa tÄlruni +37129822276, vai aizpildÄ«tu pieteikumu veidlapu (atrodama zemÄk) nosÅ«tÄ«t uz e-pastu info@gaizinkalns.lv,  norÄdot vÄ“lamo datumu, laiku, tÄlruni! Tas nodroÅ¡inÄs, ka JÅ«su izvÄ“lÄ“tajÄ laikÄ netiks pieņemtas citas grupas un bÅ«s pieejams norunÄtais inventÄrs.
NOTEIKUMI:

* Skolēnu vai pieaugušo grupas pieteikt 2-3 dienas iepriekš.
* Grupas dalÄ«bnieku skaits ir ne mazÄks kÄ 15 personas.
* Grupas atlaides ir aktuÄlas darba dienÄs.
* Grupas vadÄ«tÄjam ir jÄiesniedz aizpildÄ«ta pieteikuma veidlapa kuru iespÄ“jams LEJUPLÄ€DÄ’T  Å EIT!
 Atbraucot pie mums JÅ«s ar lepnumu varÄ“siet teikt „Es esmu Latvijas augstÄkajÄ virsotnÄ“â€!

SkolÄ“nu grupÄm (darba dienÄs)

1h 2h 3h

Kalnu slÄ“pju vai snovborda komplekts + pacÄ“lÄjs

4 EUR 6 EUR

8 EUR

KameršļūkÅ¡ana + Ä·ivere + pacÄ“lÄjs

4 EUR 6 EUR

8 EUR

DistanÄu slÄ“poÅ¡anas komplekts + trases izmantoÅ¡ana

3 EUR 5 EUR

7 EUR

Tikai pacÄ“lÄjs

2 EUR 3 EUR

4 EUR

Tikai distanÄu trases izmantoÅ¡ana

1 EUR 1 EUR

1 EUR

Pieaugušajiem

PieauguÅ¡ajiem/GrupÄm

1h 2h 3h

Kalnu slÄ“pju vai snovborda komplekts + pacÄ“lÄjs

5 EUR 7 EUR

9 EUR

KameršļūkÅ¡ana + Ä·ivere + pacÄ“lÄjs

5 EUR 7 EUR

9 EUR

DistanÄu slÄ“poÅ¡anas komplekts + trases izmantoÅ¡ana

4 EUR 6 EUR

9 EUR

Tikai pacÄ“lÄjs

2 EUR

3 EUR

4 EUR

Tikai distanÄu trases izmantoÅ¡ana 1 EUR 1 EUR

1 EUR