[Russian]

PacÄ“lÄji

DÄmu paradÄ«zes kompleksa trases ir aprÄ«kotas ar trÄ«s pacÄ“lÄjiem!


DÄmu paradÄ«zes trase ir aprÄ«kota ar T-Bar – enkurveida pacÄ“lÄju, kurÅ¡ spÄ“j kalnÄ uzvest stundas laikÄ ~1000 personas, pacÄ“lÄjs ir Ä“rts dodoties augÅ¡up kalnÄ divÄm personÄm. Ar Å¡o pacÄ“lÄju tiek nodroÅ¡inÄta augÅ¡up doÅ¡anÄs divÄs trasÄ“s (DÄmu paradÄ«ze, OÅ¡u grava), kÄ arÄ« nodroÅ¡ina ar pacÄ“lÄju free ride zonu (meža trases)!


Kameru šļukÅ¡anas trase ir aprÄ«kota ar Multi-lift pacÄ“lÄju, ar kuru ir iespÄ“jams vienai personai doties augÅ¡up kalnÄ! PacÄ“lÄjs neprasa lielas iemaņas un pieredzi!


IesÄcÄ“ju trase ir aprÄ«kota ar Multi-lift pacÄ“lÄju uz kÄ  ir uzstÄdÄ«ta trose (virve). TÄ ir Ä«paÅ¡i droÅ¡a trases apmeklÄ“tÄjiem, kuriem nav iepriekÅ¡Ä“ja pieredze slÄ“poÅ¡anÄ un snovoÅ¡anÄ.


PacÄ“lÄji ir sertificÄ“ti un atzÄ«ti par atbilstoÅ¡iem visÄm droÅ¡Ä«bas normÄm, tos apkalpo apmÄcÄ«ti DÄmu paradÄ«zes kompleksa darbinieki.

Atbraucot pie mums JÅ«s ar lepnumu varÄ“siet teikt „Es esmu Latvijas augstÄkajÄ virsotnÄ“â€!