[English]

Par mums

Gaiziņkalns (Gaiziņš) ir Latvijas augstÄkais kalns. Kalna absolÅ«tais augstums ir 311,6 m vjl, relatÄ«vais augstums – 61,6 m, tas stiepjas apmÄ“ram 1 km garumÄ un 650 m platumÄ. Tas atrodas Vidzemes augstienÄ“, Madonas novada BÄ“rzaunes pagastÄ.
Gaiziņa vÄrds cÄ“lies no vÄrda Gaiszinis, jo kalns arvien tiek uzskatÄ«ts par droÅ¡u laika pareÄ£otÄju. Ja tas tinas miglÄ vai no tÄ ceļas miglaina dÅ«maka, tad, ne vÄ“lÄk kÄ treÅ¡ajÄ dienÄ, gadÄmi nokrišņi.
Gaiziņkalna klimatiskie apstÄkļi raksturÄ«gi ar to, ka ziema Å¡eit sÄkas divas nedēļas ÄtrÄk, bet beidzas divas nedēļas vÄ“lÄk nekÄ citviet LatvijÄ.
KÄda teika vÄ“sta, ka sen senos laikos VidzemÄ“ dzÄ«vojuÅ¡i arÄ« kurÅ¡i un Latgales latvieÅ¡i, bet ap Gaiziņu bijusi Vidus zeme, no kÄ tad arÄ« radies vÄrds Vidzeme.
Kalna virsotnÄ“ atrodas 8 kanÅ¡u betona stabs ar krustiņu uz tÄ. Tas ir reperis – augstuma atzÄ«me jeb piesaiste Ä£eodÄ“ziskajiem uzmÄ“rÄ«jumiem.
RomantiskÄkÄ Gaiziņa nogÄze DÄmu paradÄ«ze savu nosaukumu ieguvusi pateicoties tam, ka jau no seniem laikiem Å¡o terasveidÄ«go, aizvÄ“jÄ esoÅ¡o kalna pusi bija iecienÄ«juÅ¡as daiÄ¼Ä dzimuma slÄ“potÄjas.
Skatoties pÄr DÄmu paradÄ«zes nogÄzi – paveras skats uz BlÄžu kalnu, aiz kura pacÄ“luÅ¡ies BolÄ“nu un TomÄ“nu pakalni. Tiem, kam paveiksies – nogÄzes kreisajÄ pusÄ“ varbÅ«t izdosies saskatÄ«t tÄlumÄ esoÅ¡Äs Cesvaines pils torņus vai Madonas pilsÄ“tas pakalnus.
Skatoties pÄr Rietumu nogÄzi, tÄlumÄ varbÅ«t saredzÄ“siet Vestienas ciematu, bet kalna ielejÄ starp koku puduriem – AvoÅ¡iņa ezeriņu.
SenÄk, kad Gaiziņa virsotnÄ“ koki vÄ“l nebija sakuplojuÅ¡i, skaidrÄ laikÄ varÄ“jis saredzÄ“t seÅ¡u baznÄ«cu torņus: Ä’rgļos, VestienÄ, BÄ“rzaunÄ“, KalsnavÄ, LazdonÄ un pat CesvainÄ“, bet ziemas vakaros – sveÄu liesmas 9 pagastu mÄju logos.
Ap Gaiziņkalnu pleÅ¡as dabas parka “Gaiziņkalns†teritorijÄ. Dabas parks izvietojies Madonas novada Vestienas, BÄ“rzaunes un Aronas pagastos. Tas aptver pauguraini ap Talejas ezeru un VieÅ¡Å«ra (KaÄ·Ä«Å¡a) ezeru ar Latvijas augstÄko virsotni Gaiziņkalnu (311,6 m v.j.l.) vidÅ«. KopumÄ Gaiziņkalna dabas parka platÄ«ba ir 2026 ha. Gaiziņkalna dabas parks atrodas aizsargÄjamo ainavu apvidÅ« “Vestienaâ€.