[Russian]

Trases

DÄmu paradÄ«zes trases ir paredzÄ“tas gan iesÄcÄ“jiem un mierÄ«gu nobraucienu mīļotÄjiem, gan  pieredzÄ“juÅ¡iem slÄ“potÄjiem un snovotÄjiem. No visÄm trasÄ“m pavÄ“rÄs lieliski dabas skati, kas sniedz dubultu baudu! Ar ko DÄmu ParadÄ«zes komplekss ir labÄkais? Katru sezonu cenÅ¡amies saglabÄt trases  uz DABĪGA SNIEGA SEGUMA, un mÅ«su komplekss atrodas Latvijas augstÄkajÄ virsotnÄ“ â€GAIZIÅ…KALNÄ€â€.

 

DĀMU PARADĪZE
Trase, kura ir aprÄ«kota ar T-Bar jeb enkurveida pacÄ“lÄju, trases nobrauciena garumu var sasniegt lÄ«dz pat 450-500m. TrasÄ“ iespÄ“jams izbaudÄ«t lÄ“nu un plÅ«stoÅ¡u braucienu, kÄ arÄ« trases labajÄ malÄ iespÄ“jams iegÅ«t asÄkas sajÅ«tas – var izlÄ“kÄties pa uzkalniņiem un doties arÄ« trakulÄ«gÄ slaidoÅ¡anÄ pa konstrukcijÄm! Trase ir apgaismota.

OÅ U GRAVA
TrasÄ“ JÅ«s iegÅ«siet augstÄkÄs emocijas slÄ“poÅ¡anas un snovoÅ¡anas vÄ“sturÄ“. Uz trasi ir iespÄ“jams nokļūt ar DÄ€MU PARADĪZES T-Bar-enkurveida pacÄ“lÄju. Trase ir bagÄta ar pauguriem un interesantu reljefu, trase ir ļoti sportiska un Ätra. Trasi ir ļoti iecienÄ«juÅ¡i snovotÄji! TrasÄ“ nobrauciena garumu iespÄ“jams sasniegt lÄ«dz pat 450-500m. Trase ir daļēji apgaismota.

RIETUMU NOGÄ€ZE
Trase, kurÄ noturÄs sniegs visilgÄk LatvijÄ, trase ir ieskauta meža ielokÄ un atrodas rietumu daÄ¼Ä â€“ tur kur noriet saule. TrasÄ“ uz doto brÄ«di nav ierÄ«kots pacÄ“lÄjs, bet projekts ir tapÅ¡anas stadijÄ, lai varÄ“tu pilnvÄ“rtÄ«gi izmantot trasi RIETUMU NOGÄ€ZE.

DISTANÄŒU SLÄ’POÅ ANAS TRASES
DistanÄu slÄ“poÅ¡ana ir lieliska izvÄ“le aktÄ«vÄs atpÅ«tas cienÄ«tÄjiem un ir piemÄ“rota ikvienam, neatkarÄ«gi no vecuma. Trase ir izveidota meÅ¾Ä un mežam pieguļoÅ¡os laukos, pļavÄs ar paugurainu reljefu un lÄ“zeniem kÄpumiem, kas sniedzas apkÄrt Gaiziņkalnam lÄ«dz pat 6km. AtkarÄ«bÄ no slÄ“potÄja fiziskÄs sagatavotÄ«bas var izvÄ“lÄ“ties divas trases:
* ĪsÄ trase, kuras garums ir 3km un 6m platums.
* GarÄ trase, kuras garums ir 6km un 6m platums.
Trases tiek sagatavotas ar speciÄlu rÄ«ku, ar ko tÄ tiek lÄ«dzinÄta slidsolim un iedzÄ«ta sliede  klasiskajam solim. DistanÄu trases ir izmantojamas tikai dienas gaiÅ¡ajÄ laikÄ. Trases izmantoÅ¡anas maksa ir 2 € no personas uz neierobežotu laiku, simboliska samaksa trases uzturÄ“Å¡anai un kvalitÄtei.

KAMERŠĻŪKŠANAS TRASE
Å ajÄ trasÄ“ JÅ«s varÄ“siet labi pavadÄ«t laiku ar Ä£imeni un draugiem, kas sniegs daudz jaunas emocijas. Trase aprÄ«kota ar Multi-lift pacÄ“lÄju, kas neprasa lielu piepÅ«li nokļūt trases virsotnÄ“. Kameras ar kurÄm doties trasÄ“ ir iespÄ“jams izÄ«rÄ“t inventÄra nomas punktÄ. Trase ir apgaismota.

IESÄ€CÄ’JU TRASE
Trase ir aprÄ«kota ar Multi-lift pacÄ“lÄju uz kÄ ir uzstÄdÄ«ta virve, kura ir droÅ¡a un neprasa daudz iemaņas izmantot pacÄ“lÄju. PacÄ“lÄja Ätrums ir mÄ“rens, lÄ“ns. Å ajÄ Â vietÄ JÅ«s varat iegÅ«t pirmo pieredzi slÄ“poÅ¡anÄ un snovoÅ¡anÄ! Trase ir pietiekoÅ¡i lÄ“zena,  lai mÄcoties Ätrums bÅ«tu atbilstoÅ¡s braukÅ¡anas spÄ“jÄm, un pietiekoÅ¡i gara, lai katra nobrauciena laikÄ nostabilizÄ“t savas iegÅ«tas iemaņas. Trase ir apgaismota.

MEŽA TRASES
VisÄ kompleksÄ ir vairÄkas meža trases, kuras ir izkoptas ar nodomu baudÄ«t ziemas priekus, no visÄm meža trasÄ“m pavÄ“rÄs burvÄ«gi panorÄmas skati. No trasÄ“m ir iespÄ“ja nokļūt uz vietu, kurp var doties ar pacÄ“lÄju augÅ¡up virsotnÄ“. Trases daļēji apgaismotas.

RAGAVIŅU KALNS (MUĻĶU KALNS)

KÄpÄ“c MUĻĶU KALNS? J Trases nosaukums ir cÄ“lies no seniem laikiem. MUĻĶU KALNA trasÄ“ notika grandiozie Gaiziņkalna karnevÄli, pa Å¡o klanu lejup devÄs ar paÅ¡taisÄ«tiem kamanu šļūcamajiem, baudÄ«ja ziemas priekus un jandelejÄs. Trases apmeklÄ“Å¡ana ir bezmaksas un ir paredzÄ“ta ziemas prieku baudÄ«Å¡anai ar dažÄda veida šļucamajiem. Trase nav apgaismota.
Šļūcamos iespÄ“jams iegÄdÄties/izÄ«rÄ“t inventÄra nomas punktÄ.

Atbraucot pie mums JÅ«s ar lepnumu varÄ“siet teikt „Es esmu Latvijas augstÄkajÄ virsotnÄ“â€!